Uppställning 1914

Befattningar

Adjutant  militär befattning för officer vars uppgift är att biträda militär chef i praktiska detaljer, används också som beteckning på vissa stabsofficerare eller stabsunderofficerare.

Befäl en person som utövar ett chefskap i en hierarkiskt ordnad och ofta uniformerad organisation ex militärt befäl, ställningen markeras genom gradbeteckning på uniformen.

Beväring beteckning för värnpliktigt manskap, kunde kallas in i en beredskapssituation, termen avskaffades inom den svenska militären 1941. 

Fanbärare person som har till uppgift att bära en fana eller ett standar, fram till första världskriget bar fanbärare sitt förbands fana i strid, fanan användes som riktmärke för förbandets soldater.

Fanförare se fanbärare

Fanvakt skyddade fanan från att falla i fiendens händer.

Kompaniadjutant befäl som biträder kompanichefen med expedition, materielförvaltning, kassatjänst med mera.

Kompanichef chef för ett kompani, i regel underställd en bataljonchef.

Rekryt en soldat i början av sin grundutbildning.

Malaj var en informell, lite nedsättande benämning på en värnpliktig, med en enkel befattning under sin militärtjänstgöring ex vaktmästare eller posttjänsteman.

Manskap generell beteckning för meniga soldater.