Livet i kronans kläder

01.06.2021

Ett utdrag ur "Undervisning för artilleristen" från 1895 visar några exempel på den disciplin som gällde för den som tjänade inom Kronan. Disciplin kallas det utpräglade sinnet för militärisk tukt och ordning. Och det var viktigt att alla som tjänade Kronan visste vilka ordningar som gällde.

Några regler för den inre tjänsten

 • Vid revelj stiger manskapet upp, tvättar och påkläder sig samt uppbäddar sina sängar.
 • Den dagliga städning, eldning, vattenhemtning mm, som erfordras inom underafdelningens quarter, skall verkställas af den för dagen beordrade städaren.
 • Under dagen är det ej tillåtet att begagna sängen till hvila på annan än därför särskilt medgifven till eller med vederbörande befälhafvares tillstånd. Att hvila i sängen med pådragna stöflar är ej tillåtet.

Några regler för uppträdande i strid

 • Artilleristen skall städse betänka att det är skymfligt och förödmjukande att, då kulorna börjar hvina, visa tecken till rädsla.
 • Det är förbjudet att utan befallning befatta sig med de döde och sårade; man gör därför klokast i att ej betrakta dem. Lätt sårade får ej lemna striden.

Helsovårdsföreskrifter

 • Det är artilleristens plikt att sorgfälligt vårda sin hälsa genom att bland annat; dagligen tvätta ansigte, hals och händer samt skölja sig i munnen.

Några regler för hästens skötsel

 • Hästen skall ryktas minst tvenne gånger om dagen. Till hästens rengöring erfordras halmviska, borste och hofkrats.

Dagavlöning till de som tjänade inom Kronan

 • 1902 - 10 öre dagen för såväl menig som fast anställd personal
 • 1916 - underofficer 7.20 och värnpliktiga 6 kronor per månad
 • 1939 - värnpliktiga 50 öre dagen
 • 1947 - värnpliktiga 1 krona dagen


I maj 2021 fick CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB kulturmiljövårdsmedel från Länsstyrelsen Gotland för att tillgängliggöra 1130-tals fornlämningen mitt i Tingstäde träsk på norra Gotland.

Har man aldrig gjort militärtjänst eller varit i närheten av militärt liv upptäcker man snart att militären har sitt egna språk. Vi har samlat en del av dem här och du får gärna hjälpa oss att fylla på ordlistorna. Skicka ditt ord till kontakt.tingstadefastning@gmail.com

Ett utdrag ur "Undervisning för artilleristen" från 1895 visar några exempel på den disciplin som gällde för den som tjänade inom Kronan. Disciplin kallas det utpräglade sinnet för militärisk tukt och ordning. Och det var viktigt att alla som tjänade Kronan visste vilka ordningar som gällde.